Smart teknologi spiller en større og større rolle i hvorledes vi passer på vores helbred og håndterer langtidsvarende sygdom. Astma er et bemærkelsesværdigt eksempel; for de 250-300.000 voksne danskere med en astmadiagnose, udvikles der ny teknologi, for at hjælpe med at bevare et sundt liv og forebygge astmaanfald.

For at få indsigt i denne nye teknologi, har vi taget kontakt til Dr Samantha Walker, direktør for Research og Policy hos Asthma UK, for at diskutere:

 

Astmapleje som det ser ud i dag

Da astma er en meget individuel tilstand, kan effektiv håndtering medføre en række udfordringer for både patienter og sundhedsprofessionelle; de nuværende behandlingsrammer er ikke altid optimeret til individuel patientpleje.

‘Astma er en tilstand med flere triggere som kan variere i alvorlighed i løbet af personens levetid,’ fortæller Dr Walker os, ‘og anfald kan være pludselige og uforudsigelige.’

‘I øjeblikket har de kliniske retningslinjer taget en "one size fits all"-tilgang til astmahåndtering, som ikke er effektiv for mange. Asthma UKs seneste årlige rundspørge fandt at to tredjedele af stadig ikke modtaget grundlæggende behandling af deres astma. Vi anbefaler personlig støtte for patienter med astma og ny teknologi er en spændende mulighed for dette.’

Det støt voksende antal astmapatienter og pres på systemet, betyder at forbedret selvhåndtering af astma sandsynligvis vil være til fordel for både patienter og sundhedssystemet.

‘Der er en overvældende evidens som støtter at selv-håndtering af astma kan forbedre livskvaliteten for astmatikere og redde liv.’ forklarer Dr Walker. ‘Hvis vi kan tilbyde personlige handlingsplaner for astmatikere kan det give dem kraften til at håndtere deres tilstand, hvilket kan være livsændrende.’

Så, hvad ville det specifikke mål være med ny teknologi, i forhold til forbedring af astmapatientpleje?

‘Patienter kunne være bedre udstyret til at genkende når deres symptomer forværres og hvad de skal gøre i en nødsituation.’ siger Dr Walker. ‘Asthma UKs nyeste forskning fandt at kun 43% af personer med astma modtager en personlig plan og at de er papirbaseret i stedet for digitale, hvilket ikke er bekvemt for mange patienter.’

 

Hvilken ny teknologi kan vi se frem til?

En række forskellige teknologiske tilgange til forbedring af astmahåndtering er under udforskning. Vi gennemgår et par stykker af dem her:

  • Smart inhalers

Et område hvis udvikling ser lovende ud er "Smart Inhalers".

‘Smarte inhalatorer er enheder som er designet til at snakke med en smartphone og se hvornår nogen bruger deres inhalator.’ fortæller Dr Walker os.

‘Ved hjælp af Bluetooth-teknologi kan Smart Inhalers holde øje med hvordan brugeren anvender dem i realtid. Dette er spændende ny udvikling som kan hjælpe astmatikere med at anvende deres medicin korrekt, ved at give dem et billede af hvorledes deres generelle medicinbrug er.’

At følge en astmabehandlingsplan kan være svært for nogle patienter. Det betyder at deres astma ikke altid er så velhåndteret som den kunne være, hvilket øget risikoen for astmaanfald.

Introduktion af smarte inhalatorer kunne ændre væsentligt på dette, mener Dr Walker:

‘Smarte inhalatorer kunne potentielt opfordre folk til at bruge deres inhalatorer mere regulært, håndtere tilstanden bedre og i fremtiden kan disse data deles med sundhedsprofessionelle, for at hjælpe dem med at samarbejde med patienten om at håndtere deres symptomer.’

‘Men, der er behov for at teste smarte inhalatorer i det virkelige liv indenfor rammerne af NHS og forbedre effektiviteten. Der er mere information om dette i Asthma UKs Connected Asthma report, som kan findes her.’

 

  • Sundhedsapps

En af målene med ny teknologi er give patienter lettere måder at holde deres tilstand under kontrol. Apps til smartphones er let tilgængelige til de fleste, de meste af tiden og derfor et åbentlyst valg til at hjælpe med at monitorere symptomer, give brugbar personlige råd og information samt levere en personlig behandlingsplan.

De har potentiale til at hjælpe astmatikere modtage personlig information til selv at håndtere deres tilstand.’ siger Dr Walker.

‘Disse skal udvikles yderligere for at tilpasses brugerens behov, men kan give folk information om at undgå triggere såsom luftforurening eller pollen, udover at indeholde astmatikerens behandlingsplan, som kan hjælpe med at forebygge astmaanfald.’

Sundhedsapps kan opfordre patienter til at tage en mere aktiv rolle i deres egen pleje. Patienter som føler medejerskab af deres behandling har højere chance for at følge deres behandlingsplan.

  • Fjernmonitorering

Mens det primære formål med smarte inhalatorer og apps er at opfordre patienter til bedre at håndtere deres astma udenfor kliniske sammenhænge; så kan den indsamlede information også bruges af sundhedsprofessionelle og ligefrem give dem muligheden for at gribe ind, når det er nødvendigt.

Dr Walker kommer nærmere ind på dette her:

‘Fjernmonitorering kan blive banebrydende i forhold til at hjælpe sundhedsprofessionelle med at støtte astmatikere. Fremtidig teknologi kunne potentielt detektere når en persons astma forværres, således at de kan respondere prompte og forebygge et astmaanfald.’

 

Hvornår bliver denne nye teknologi integreret i vores daglige pleje?

Mens det er opmuntrende at læse om innovationerne indenfor astmahåndtering, så vil astmatikere naturligvis gerne vide mere om hvornår den nye teknologi står til rådighed for dem.

Som det ofte er tilfældet, så kommer integrationen af ny teknologi i dagligdagen med sine helt egne udfordringer.

‘Eksisterende teknologi som beviseligt tilbyder astmatikere effektiv help er nødvendige at introducere til NHS for at forbedre astmaplejen.’ fortæller Dr Walker os.

‘I øjeblikket findes der kun en softwareudbyder som tilbyder en digital personlig astmaplan - vi opfordrer alle udbydere til at gøre dette tilgængelig for astmatikere. Forbedrede systemer er nødvendige at introducere, for at forbedre kvaliteten af astmaplejen.’

Dr Walker fortsætter herefter med at sige: ‘Nye teknologier skal designes med omhu og astmatikeren for øje. Asthma UK vil se større investeringer i udviklingen af innovativ teknologi målrettet selvhjælp til astma.’

 

Hvilke udfordringer bringer ny astmateknologi?

Patienternes ve og vel bør altid være det vigtigste når vi udvikler ny teknologi. Der bør desuden tages højde for patienternes behov, hvis den nye teknologi skal være effektiv og gavnlig.

Dr Walker mener at det er vigtigt at involvere astmapatienter i udvikinge.

‘Enhver succesful app skal være brugervenlig, men indtil videre har udviklingen af de fleste astmaapps ikke involveret astmatikere tilstrækkeligt. Nøglen til at gøre en app patientvenlig er at give den tilladelse til at indsamle data passivt (det betyder at det indsamles af en smart inhalator eller anden teknologi, fremfor at personen selv indtaster informationen).’

Forskningen og udviklingen af nye digitale sundhedsprodukter er både tidskrævende og omkostningsfyldt. Hver potentiel ny ide står sandsynligvis over for flere udfordringer, før produktet kan distribueres sikkert til patienter.

‘Astmaforskning forbliver kronisk underfinansieret og konsekvensen heraf er at astma er dårligt forstået og behandlet.’siger Dr Walker. ‘Det har længe været antaget at astma var én tilstand, men vi ved nu at der findes forskellige undertyper, som ændres over tid og responderer på forskellige behandlinger. Men, grundet manglende finansiering har vi haft meget lidt fremgang i forhold til at identificere hvad de er.’

Denne manglende forståelse har ført til en slags afhængighed af en meget lille gruppe behandling, som Dr Walker her fortsætter med at forklare: ‘I årtier har inhalerede steroider været behandlingen til kontorl af alle symptomer, dette på trods af at vi ved at halvdelen af alle patienter reagerer dårligt på steroider.’

 

Hvordan hjælper ny teknologi de sundhedsprofessionelle?

Mens de potentielle fordele for patienter kan ses som værende den vigtigste drivkraft bag jagten på ny teknologi; forbedringerne som ny tech vil bringe til processer og arbejdsgange for sundhedsprofessionelle er ligeledes vital.

Dr Walker forklarer nærmere: ‘There er interessante nye kliniske beslutningsalgoritmer under udvikling, som kan assistere sundhedsprofessionelle med at tilbyde den rette behandling, til de rette mennesker på rette tid. Igen, hvis en person med astma bruger teknologi til at indsamtale realtidsinformation som kan deles med deres læge eller sygeplejerske, så kan behandlingen indrettes til at møde individdets behov.’

Læger som arbejder i den primære sundhedssektor og har jævnlig indsigt i astmatikeres daglighed, står i en god position til at have indflydelse på hvilke områder der fokuseres på fra de digitale sundhedsvirksomheder.

 

Hvilke andre innovationer kan vi se frem til?

Forskningen og udviklingen af ny teknologi til at forbedre astmapleje er stadig i gang.

Dr Samantha Walker siger at ‘mens ting som risikoalgoritmer, telehealth og mobilapps kunne transformere astmapleje, så varierer kvaliteten af de eksisterende apps meget.’

‘Men, Asthma UK mener det er et interessant område for udvikling og hjælper med at bringe ideer frem i lyset. Vi håber fremtidige data innovationer og kunstig intelligens kan hjælpe de med højest risiko for livstruende astmaanfald, da vejledning vil være personlig for individet og den bedste behandling kan findes hurtigst muligt.’

For at ny teknologi kan integreres med succes i patienternes daglige liv, bliver flere områder af sundhedsindustrien nødt til arbejde sammen. Introduktionen af sundhedsteknologi i astmaplejen har potentiale til at være livsændrende for mange patienter, så Dr Walker mener ikke at vi kan tage det næste skridt hurtigt nok.

Tak til Dr Walker for at deltage i dette indlæg. Du kan lære mere om organisationen ved at besøge deres hjemmeside her: asthma.org.uk