I forbindelse med udgivelsen af vores debatoplæg omkring aktiv dødshjælp, inviterede vi flere aktører til at kommentere, da de af forfatterne blev nævnt ved navn.

Det Etiske Råd har sendt os nedenstående pr. mail som svar på vores henvendelse. Vi takker mange gange for svaret og glæder os over at de ønsker at deltage i debatten.

 

Det Etiske Råds svar på debatoplægget omkring aktiv dødshjælp

Dato: 22. december 2017
Sagsnr.: 1700676
Dok.nr.: 509785
Sagsbeh.: EBJ.DKETIK

Kære Treated.com Danmark, Hanne Holst Rasmussen, Marianne Hansen og Lisa Grye Elstorp.

Tak for jeres henvendelse. For så vidt angår tilbuddet om at kommentere på vedlagte tekst, vil det ikke være en mulighed at gøre dette i detaljen, da teksten indeholder en lang række urigtige påstande om Det Etiske Råds holdning til aktiv dødshjælp. Vi vil derfor opfordre til, at den tekst, der indgår i debatoplægget, er i overensstemmelse med Det Etiske Råds udtalelser om emnet. Disse kan findes på Det Etiske Råds hjemmeside.

Vi vil samtidig gøre opmærksom på, at kun et enkelt af de medlemmer, der sidder i Det Etiske Råd i dag, har været med til at lave den seneste udtalelse fra 2012, idet alle de øvrige medlemmer er skiftet ud siden da. Så når I skriver, at de nuværende medlemmer i Det Etiske Råd, bortset fra Thomas Søbirk Petersen, er imod at lovliggøre aktiv dødshjælp, så gør I det uden at vide, hvordan holdningerne fordeler sig blandt de nuværende medlemmer, da emnet ikke har været behandlet af det nuværende råd.

I skriver, at selv Det Etiske Råd anbefaler selvmord som løsning på lidelse. Det er ikke korrekt. Det er muligt, at enkelte medlemmer har udtalt sig på en måde, der kan give en vis støtte til den opfattelse, men det er ikke en anbefaling fra rådet som helhed.

Det er væsentligt at være opmærksom på, at det hverken er et krav eller et mål i sig selv, at der opnås enighed blandt medlemmerne om de problemstillinger, Det Etiske Råd behandler. Da rådet behandlede spørgsmålet om lovliggørelse af aktiv dødshjælp i 2012, var flertallet af rådets medlemmer ganske rigtigt modstandere af at lovliggøre aktiv dødshjælp, men enkelte medlemmer var faktisk åbne over for lovliggørelse. Det er altså nødvendigt at skelne mellem, hvad et enkelt medlem mener og udtaler, og hvad rådet som helhed mener. Det er som nævnt hverken et krav eller et mål i sig selv, at medlemmerne bliver enige. Målsætningen er i stedet, at hvert enkelt medlem danner sig sin egen holdning på baggrund af en sober og kvalificeret debat, hvor både fakta og argumenter lægges åbent frem.

I skriver, at Det Etiske Råds retorik lader til tider meget tilbage at ønske, og at rådet anvender ord, der kan virke manipulerende - så som drab, mord, bødler og lignende - ligesom I skriver, at de sammenligner aktiv dødshjælp med nazisme. Det er meget grove påstande uden nogen form for hold i virkeligheden og dette er på ingen måde udtryk for Det Etiske Råds holdning.

Vi vil på det kraftigste opfordre til, at dialogen om aktiv dødshjælp bliver foretaget på sober vis, og at der ikke fremføres urigtige påstande, som er med til at skabe fjendebilleder og fjerne fokus fra et vigtigt emne.

Med venlig hilsen
Christa Lundgaard Kjøller
sekretariatschef

 

Flere spørgsmål

I vores henvendelse til Det Etiske Råd og de fire andre grupper vi har henvendt os til for kommentar, medfulgte desuden nedenstående spørgsmål, som vi desværre ikke har fået svar på:

  1. 1. "Hvad får en patient ud af ligge palliativ sederet, udover at forlænge dødsprocessen for sig selv og pårørende? Hvorfor må det ikke få en ende, når patienten dør uanset hvad?"
  2. 2. “Når et ikke uafvendeligt døende menneske, der lider ubærligt, er udsigtsløst og uhelbredeligt syg, ikke tåler smertestillende medicin og hverken behandling eller palliation kan afhjælpe lidelserne og vedkommende ønsker at dø, hvordan kan mennesket da bedst hjælpes ifølge Jer?”
  3. 3. (opfølgning på 2)“Er det rimeligt at overlade problemet til de pårørende, når sundhedsvæsenets muligheder er udtømte?”

 

Har du en kommentar?

Ønsker du at give en kommentar til det originale oplæg eller mailen her, så henviser vi til denne tråd på Reddit, med en henvisning til det relevante indlæg.

 

Vil du vide mere om aktiv dødshjælp?

Nederst i blogindlægget finder du en liste over kilder og inspiration, som kunne være interessant for dig.

Gå til indlæg om Aktiv Dødshjælp